กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


19 มี.ค.64 การอบรมเพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ปละผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย